Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара»

Тльабыча Мира СахIатгьари йпхIа. «…А-Литература институт дыцIалырныс лтахъыпI»

Мира Сахат-Гериевна Тлябичева.  «…Желает поступить в Литературный институт»


Ари агIвыра Горький йыхьыз нкъвызгауа а-Литература институт абаза гIвгIвчва рылахь апны гылартата йамаз йгIаквчважвауа агIвыра абаркIыра йаланакIитI.

.

Асквш 1961 апхын, ЧквтIу М.ХI. а-Литература институт дангIалгуз асхъан, йара ауаъа дыцIалтI Тльабыча М.С. Абараса ауи джьащахъвара злу бзазара гIаншарахатI: Москва апны зпIатIу хIаракIу ари аинститут абазакI дангIалгуз атлахан датша абазакI ауи ашвхъымса дахъыстI…

Йара гвы ауымтуашта йгьаъам ЧквтIу Микаэль ари институт даныцIалуаз дызквыз амгIва щардала йаквшвауата Мира СахIатгьари йпхIагьи дшаламгIвайсыз: ауи йапшта ларгьи акыт апхьарта быжькласскI дангIарылга Черкесск йтагылаз аобласт апхьарта-интернат дыцIалтI (асквш 1957), аквтанай дырраква ангIалыквшва амщтахь Къарча-Черкес педагогика институт афилология факультет дастудентхатI (асквш 1960), йапхъахауа акурс амщтахь (асквш 1961 агIан) Литература институт дыцIалын лапхьара ауаъа йналырдзахтI…

Араъагьи Микаэль ХIаджьы йпа йуыс шцаз йапшдзата лара луысгьи гьмайрамызтI: лгвтара гIалыдахIвра ахъазла лгIатгараква гIазырбауа ашвъаква адгалра атахъхатI. Йапхъахауа ашвъа апхьарта йачIвын: ауи апхьарта апны лапхьащи лшан шгIалырбази йгIарыквчважвун – лдырраква хвыта йрыквырцIуз «4» йгьи «5» - гIвацан, бзита дъапхьуз ахъазла аразыра швъакви асогIакви йызнымкIва йгIалыртатI; бзи йылбун химия, историяла, литературала акружокква рынхара далан, лхIаль пшдзан, ауыс дазгIашыкъын, лыгIвзачва дрызцIабыргын.

ЙгIвбахуз ашвъа аколхоз йгIарщтитI: акыт уысква дырзычпата архъа нхараква дшрылаз, луыс бзи йылбауата, йнардзата йшлырхъйуз, ауи ахIатырла дызлаз апхьагIвчва гвып анхара апны архарджьра гIатгараква шгIарыдахIвуаз: гектаркI нартыхвта центнер 100 шгIаквыргуз. Ашвъа апны йгIалкIгIан анхара апны дшшвапхаз, йамуа закIгьи лхъа йшаквналмыргуз, лыгIвзачвагьи йшырзылымуаз, ауи йгIалцIла апхьагIвчва зымгIвагьи хвы шылзырбуз, лажва хвы шаквырцIуз.  

Къарча-Черкес педагогика институт йгIарщтийыз акомсомол швъа йгIанахIвун Мира араъа ажвлара уысква джьгарта дшрылаз. «ХIинститут астудент-комсомолецква рквтала Тльабыча Мира лшан щаквкIыла, лъадаб апшдзарала дгIалкIгIахитI. Ауи дамайчуата лполитика дырраква йрылалырхIитI, бзидздзата дапхьитI, лыгIвзачва пIатIу ду лыквырцIитI, комсомол атланыкъвала мразыракIгьи гьлыдым».

Йпщбахуз ашвъа рыцIа йцIолан йгьи ауысагIв лыршIыйара хац гIахънатIуан:

«Тльабыча Мира – алитература шIа апны здахIвраква рыцIа йхIагIу аршIыйагIвчва дрыуапI, апрозагIври ауысари рпны йапхъахауата зылшараква зырхъвыхуа дабаза пхIвыспапI. Аобласт уагIахъа апхьарта-интернат йагIбахауа акласс дапхьаркIвауата Мира аобласт газет «Коммунизм алашара» аредакция йгIалгтI луыса айшысква. Ауат нархарата йрыман хIпсадгьыл, лцри апхьарта, архъаква рпны апхьагIвчва рынхара. Ауыса айшысчкIвынква йгIарныпщуан лсаби мшыркъвара, лгвы ахътIыра, лцкьара. Намдзарата йрымаз закIын – аъазара. Алитераторква йлархIвтI луысаква дшрыдынхалра атахъыз, рбжараква лдырбатI. АпхIвыспачкIвын ахIбачва йгIалархIвуаз зымгIва ласдза йлылалкIуан. Аредакция дгIайпхьадза йгIалгуаз ауысаква рнадзара рыцIа-рыцIа йхIаракIхун. РыцIа йагъькваз агазет анапа йгIаквшватI. Абараса йджвыквылтI йапхъахауата ауии апхьагIвчви рабадырра.  

Ауи луысаква рылашватI алитература-гвацчпа азкIкIраква «АгIапын акъагIара» (асквш 1958), «Ащхъаква рымца» (асквш 1959), «Абазашта» (асквш 1960).

Тльабыча Мира луысаква шIырпшыра гьрымам. Ауи лара лхъатачIв гIвыща лымапI, апсабара ацIолара джьащахъвата йылзыгIарбитI, агIаншараква лызгIаршIыцитI, агIвычIвгIвыс йпшдзара, йынхара, йгвыбзыгъара лызгIалкIгIитI, йылзыщтIыхитI, <…> ЙцIыхъвахауа азаман ауи апрозагIвра апны лылшараква гIалырбитI. ЛгIахIвахра айшысква «Тамщакь», «Гвагвыщ», датшагьи цIолата йгIахъыртIитI асабиква рпсихология, ауат рбзазара, рдуней. ЛыршIыйара апны автор дамайчуата дырзыпшгIитI йгьи йлызгIауитI атурас шIыцква, ашIырпшыраква, ауагIа руасаражвра йангIалуата йлызгIарысабапитI.

Тльабыча Мира лныбыжьлагьи лбзазара мгIва алалагьи швабыж дшIаркIвапI, ауаса лгIвыраква уанрыпхьауа лшара ду шлыму уылаухIвитI, абаза литература апны бзира щарда шылзахъвдаквыцIуаш йазхъауцIитI».

Араъа йгIалкIгIара атахъыпI арецензия згIвыз агIвгIвчва р-АдкIылара абаза хъвшара аунашвачпагIв ТхIайцIыхв Б. шйакIву. Ауи агIан йаргьи дуысагIв шIан. 

Зунашва хIхIвауа ашвъаква кIьыдата йгIарылхIвитI СССР агIвгIвчва р-АдкIылара аунашвахъцIарта асекретар Федин К.А. йгьи Литература институт адиректор Лаптев Ю.Г. йрызцуз апартия аобласт комитет ртшазынархара:

«КПСС а-Къарча-Черкес област комитет нашвыхIвитI Горький А.М. йыхьыз нкъвызгауа Литература институт апны апхьара йнахIщтиуа ащхъа пхIвыспа Тльабыча Мира СахIатгьари йпхIа цхърагIара лшврайдзарныс. Асквш 1957 апны апхьарта йгIалгаз рквтала ауи азаджв лакIвпI абаза хIвсыса йгIарылцIта аобласт газетква рнапаква рпынгьи азкIкIраква рпынгьи зуысакви зсаби гIахIвахракви гIаквызцIауа.

УахьчIвала Тльабыча Мира Къарча-Черкес педагогика институт апны дапхьитI. <…>. Лбзазара алитература ршIыйара йазыналырхарныс лгвалата ауи швабыж йылтахъыпI Горький А.М. йыхьыз зхъу а-Литература институт днацIалырныс.

УагIахъа щарда зтабзазауа Къарча-Черкес област ащхъа хIвсыса йрыуу заджвгьи уахьчIвала Литература институт дъанацIамылс гIапхьадзахауата хIнашвыхIвитI асквш 1961 апны йадшвкIылуа апхьагIвчва гвып дрылашвцIата ауи анкъвакъврадъа Литература институт днашвахвырныс».

Атшазынархара швъа мачвы ацIайцIатI КПСС а-Къарча-Черкес област комитет йгIвыджьхуз асекретар Гошоков Ш.

Арат ашвъаква уанрыпхьауа йутахъы-йутахъымызтынгьи гвы аутитI гIвычIвгIвыс заджвыкI институткI дтгата датша институткI апхьара датдрыпахырныс ахъазла зажва алазцIуз анхартаква рпхьадзара зъара йнадзуз. ГвлахIарата йджьащахъвапI зъанатIала йапшымыз уагIа щарда гвыхътIыла ауыс йшацхърагIуз, йшацыркIуаз, йрылшауа зымгIвала ауагIахъа литература аъачIвагIагIвчва ррыхIазырра йшадынхалуаз. Абари ашвапха шIырпшыра амамкIва йаквшахIатпI совет жвлара ауагIахъа литератураква рщаквгылра айгвыгIвра ду шазрымаз. УыжвгIанчIви заман апны ауи апш айгвыгIвра гIаншарныс йхIгвалагIвацата акIвпI йшаъу.