International Association for Assistance to the Abaza-Abkhazian ethnos «Alashara»


  • Home
  • International journal «Country of Abaza»

International journal «Country of Abaza»

Жәларбжьаратәи ажурнал Страна Абаза – ари интернет ҭыжьымҭоуп, иара ианылоит абаза-аҧсуа ҭоурыхи, акультуреи рызҵаарақәа ирызку астатиақәа, аинтерес зҵоу ауаа - Абаза жәлар рхаҭарнакцәа ирызку аочеркқәа, аналитикатә ҭҵаарақәа убас егьырҭгьы. Ҳара ҳаҧхьаҩцәа шә-тәылак инареиҳаны рҿы инхоит. Ажурнал ианыло аматериалқәа еиҭаргоит хә-бызшәак рахь: абаза, аҧсуа, англыз, араб, аҭырқәа бызшәақәа рахь. Ҳара ҳаартуп аусеицуразы, шәааҳаҧхьоит авторцәа, астатиақәа зҩырц зҭаху ҳелектронтә почтахь иаҳзаашәышьҭырц (journal@alashara.org).

Аҧснытәи аделегациа аҭааит Абазашҭа


Жәабран 12 инаркны 14-нӡа Адунеизегьтәи аҧсуа-абаза конгресс Иреиҳаӡоу ахеилак ахантәаҩы Мусса Екзеков иааҧхьарала Ҟарачы-Черқьес иаҭааит Аҧснынтәи аделегациа, Уи аилазаараҿы иҟан Адунеизег ... Read more

Сышәхашәыршҭ ирласны…


        Санхәыҷыз аахыс схаҿы иаанхеит санду лчемодан хәыҷы. Уаҟа еикәарҽны иҭан асалам шәҟәқәа – лара лассы-лассы луадахь дхаланы, урҭ акыраамҭа икны дрыхәаҧшуан. Усҟан ... Read more

Даҽа ҭыҧҳа ссирк Аҧснынтәи


Ателехәаҧшратә шоу «Ты супер!» раҧхьатәи апроект аҟны аиааира згаз Валериа Адлеиҧҳа иналышьҭарххны, акәашацәа рконкурс аҟны урыстәылатәи ателехәаҧшцәа рхыхразы Аҧснынтәи Москваҟа иц ... Read more

Ажәытә ҳәамҭақәа рҟынтә


Аҧсны еицырдыруаз ақәра ду змаз абырг Ҳалиҭ Мсураҭ-иҧа Ҟалӷьы, схәыҷы аахыс дысгәалашәоит. Иара саб дизааигәан, лассы-лассы сасра даҳҭаауан. Ҳалиҭ дрылукаауан иҟәыӷарала, ибзиаӡаны идыруан а ... Read more